ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล…

Read More

ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน

ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่…

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ประกาศจ…

Read More

การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเ…

Read More

ประกาศเรื่องการเสนอยื่นของประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้า โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  มีค…

Read More

การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่า…

Read More