นางธิดา เสมอใจผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางธิดา เสมอใจผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาค…

Read More

รางวัลเสมาพิทักษ์รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางพลับพลึง ปะระมะ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้…

Read More

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ : อินโฟกราฟิก/โปสเตอร์

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนศท.ธราดล ปิงยศชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนท่าวังผาพิทยา…

Read More

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ : อินโฟกราฟิก/โปสเตอร์

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนศท.ศตวรรษ น้อยสุภาพชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนท่าวังผา…

Read More

นางสาวนภาพร ทนะขว้างครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับสพฐ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภาพร ทนะขว้างครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้…

Read More

นางสาวเรณู สุทธน้อยครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับสพฐ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวเรณู สุทธน้อยครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ร…

Read More

รางวัลเหรียญทองอันดับ๒ การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมิดา พรมปัญญานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖…

Read More

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพัทธ์ วิสุทธิธาดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี…

Read More

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลนิตย์ คำหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

Read More

นางสาวทิพย์พราวพรรณ กมลสุจริตพันธุ์ ได้รับทุนเรียนฟรี คณะการสื่อสารระหว่างประเทศ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์พราวพรรณ กมลสุจริตพันธุ์ นักเรียนชั้น…

Read More