การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สามารถติดตามได้ที่ Link =>>>https://sites.google.com/tp.ac.th/thawangphaphitthayakhom-ita-20/หนาแรก