การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สามารถติดตามได้ที่ Link =>>> https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1055250437tp