ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ(ฉบับที่2)

ประกาศปิดสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564

Related posts