ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

1. ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมลิ้ง ==>>>linkCLICK

2. เอกสารแนบท้าย 1 ผลสอบของผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียงลำดับคะแนนทุกวิชา จากมากไปน้อยลิ้ง ==>>>linkCLICK

3. เอกสารแนบท้าย 2 ผลสอบของผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงลำดับคะแนนทุกวิชา จากมากไปน้อยลิ้ง ==>>>linkCLICK

4. เอกสารแนบท้าย 3 ผลสอบของผู้เข้าสอบรวมทุกคน เรียงลำดับคะแนนทุกวิชา จากมากไปน้อยลิ้ง ==>>>linkCLICK

5. เอกสารแนบท้าย 4 ผลสอบของผู้เข้าสอบเฉพาะผู้เข้าสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงลำดับคะแนนรวม 3 รายวิชา คือวิชา คณิตสาสตร์ น้ำหนักคะแนน 40 % วิชาวิทยาศาสตร์ น้ำหนักคะแนน 40 % และวิชาภาษาอังกฤษ น้ำหนักคะแนน 20 % ==>>>linkCLICK

6. เอกสารแนบท้าย 5 ผลสอบของผู้เข้าสอบเฉพาะผู้เข้าสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงลำดับคะแนนรวมทุกวิชา จากมากไปน้อย (โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอท่าวังผา) ==>>>linkCLICK

7. เอกสารแนบท้าย 6 ผลสอบของผู้เข้าสอบเฉพาะผู้เข้าสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงลำดับคะแนนรวมทุกวิชา จากมากไปน้อย (โรงเรียนนอกเขตพื้นที่อำเภอท่าวังผา) ==>>>linkCLICK

8. เอกสารแนบท้าย 7 ผลสอบของผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ==>>>linkCLICK

Related posts