โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ ๑.นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ๒.นายภักดี รัชตวิภาสนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓.นายสาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๔.นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ๕.นางรัชนก ตั้งใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ทั้งนี้มี นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และคณะทำงานมาตรฐานสากลโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมกาสะลอง และห้องเกียรติยศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts