กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน รับมอบป้ายมาตรฐานโรงเรียนปลอดภัย

โรงเรียนปลอดภัย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และนางสาวเรณู สุทธน้อย ครูผู้ประสานงาน รับมอบป้ายมาตรฐานโรงเรียนปลอดภัย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยท่านผู้อำนวยการสมชาย พันธุ์แก้ว เป็นตัวแทนมอบให้กับโรงเรียนที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ ๑. เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดภัย๒. เกณฑ์การเคลมไม่เกินร้อยละ ๕๕๓. ครูผู้ประสานงานมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามระบบ

Related posts