การนิเทศติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ฯ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการเก็บข้อมูลนิเทศติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ฯ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์องค์การมหาชน ซึ่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในนามศูนย์เครือข่าย สพฐ.รุ่น ๒ จึงเข้าเก็บข้อมูลนิเทศติดตามผลโครงการ โดยมีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และคณะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมสารสนเทศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts