การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา และวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา และวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายการขยายผลองค์ความรู้ฯ ดังนี้ นางณัฐพร ธรรมวงศ์ นางรัตมณี ไชยหาญ นางกาญจนา ธนะขว้าง นางภิสชา ไชยบาล นางวิไล เสารางทอย นางจิตรอนงค์ โสภณพัฒนากุลนายมัคคะสัณห์ พลทิพย์ และนางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสาย ณ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม ===>>>> CLICK

Related posts