การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑.เด็กหญิงสินสุดา รักษ์พอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ สาขาวิชา ดาราศาสตร์ ๒.นายภูวรินทร์ ดวงแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

Related posts