โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้ไม่หยุด

วันพุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
นายจิรัฐพงษ์ สุมนะ รองผ.อ. ส.พ.ม.37 และคณะให้ขวัญ กำลังใจ รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอน

ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลโดย นางธิดา เสมอใจพร้อมผู้บริหารและคณะครู ทั้งนี้ ทางคณะได้เดินเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะครูที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามชั่วโมงสอนได้อย่างดีเยี่ยม

Related posts

Leave a Comment