กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกาญจนา เสนนันตา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพุทธิดา ไชยยงค์

นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่

นายกันตพงษ์ หมั่นดี

นางทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง

นายมัคคัสัณห์ พลทิพย์

นางพรณภา ต้าวใจ

นางรุจิเรข บุญมาปะ

นางวณัทสนันท์ คงตาล

นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสาย

นางสาวพัชรา ทะจีน

นายชาตรี กำเนิดมงคล