กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย

นางสุพัฒนา พลอยสมบูรณ์

นางศรีทัย ไชยยะ

นายนิยมศิลป์ สุนทร

นายณรงค์ คันธะเรศย์

นายณรงค์ชัย ไชยสลี

นายปกครอง ตันทอง