การเรียนรู้สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยความโครงงานด้านการเพาะเนื้อเยื่อพืช

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และนายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่ได้เข้าร่วมโครงการ “การเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริงและพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยความโครงงานด้านการเพาะเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒” เรื่อง การศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดหวายฝาดเพื่อการเพิ่มจำนวนของต้นพันธุ์เมล็ดหวาย โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยมีนักเรียนดังนี้ ๑.นางสาวสิริภัสสร แดงสี ๒.นางสาววรานันท์ เมืองมูล ๓.นางสาวนรีกานต์ ฝายนันทะ และครูที่ปรึกษาโครงการ คือ นางไพลิน ยาวิไชย และนางจิตรอนงค์ โสภณพัฒนากุล

Related posts