บรรยากาศการสอน ออนไลน์ ของคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ด้วยทางโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ดำเนินการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นตนมานั้น คณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจึงมีการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในณุปแบบออนไลน์ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือเข้าเรียนทำให้การเรียนการสอนเป็นไปตามกำหนด

Related posts