กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพัชรีพรรณ ตนภู

นางณัฐกา คำวัง

นางอุรา ปิงยศ

นายภาณุวัฒน์ เตชนันท์

นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ

นางสุกัญญา สานใจ

นายกรวิชญ์ อภิวัฒน์ธัญสิริ

นายอภิชาติ เนตรทิพย์

นางสาวสุกัญญา มณีวัน

นายวรายุทธ ไชยช่อฟ้า