กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอารีรัชย์ ไชยช่อฟ้า

นายวันชัย พูลทรัพย์

นายจรูญ ไชยช่อฟ้า

นางภาวิณี สุนทร

สิบเอกธนากรณ์ ท่วมอ้น

นางสาวเรณู สุทธน้อย

นางพลับพลึง ปะระมะ