(กระบวนการ AAR) เพื่อพัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม

วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้กำกับ ติดตามการใช้กิจกรรม/นวัตกรรม (กระบวนการ AAR) เพื่อพัฒนากิจกรรม/นวัตกรรมจากขั้นตอน DO นำสู่การปฏิบัติ สังเกตการสอน ของ Model teacher และ Buddy teacher ทุกระดับชั้น ทั้งนี้ มีการติดตามและสร้างความเข้าใจการบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC Logbook) โดยครูกันตพงษ์ หมั่นดี เพื่อเชื่อมโยงสู่กิจกรรม SEE ในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมต่อไป ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

ติดตามได้ที่ Faceook Fanage โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts