สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเยาวชนตามหลักพหุปัญญา

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD จัดกิจกรรมส่งเ…

Read More

กิจกรรมการให้คำปรึกษาในการจัดสร้างการดำเนินงานห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. และมูลนิธิใจกระทิงดำเนินกิจกรรมการให้คำ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจัดกิจกกรมวันตรุษจีนโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจัดกิจกกรมวันตรุษจีนโดย กลุ่มสาระการเรียน…

Read More

การแข่งขันกรีฑามัธยมจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

ผลการแข่งขัน(วันแรก) การแข่งขันกรีฑามัธยมจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ร…

Read More

โครงการส่งเสริมการจัดงานวันวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปียุวกาชาดไทย) ภายใต้กิจกรรม ยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางฐิติมา เ…

Read More

การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนท่าวั…

Read More