บริษัทโมบาย แล็ป จำกัด มีนโยบายตอบสนองส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียนฟรี

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ บริษัทโมบาย แล็ป จำกัด มีนโยบายตอบสนองส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียนฟรี โดยการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาพัฒนาการตรวจ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาทางสุขภาพของตนพร้อมการดูแลตนเอง มีการให้ความรู้ผ่านสื่อวิดีทัศน์และสื่อ Infographic โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการตรวจสุขภาพและรับฟังการดูแลตนเอง ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

Related posts