ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีงบประมาณ 2565

เนื่องด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ได้รับความล าบากเกี่ยว…

Read More

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ(ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ได้รับ…

Read More

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนคุณภาพครั้งที่ 1

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห…

Read More

ประกาศการจัดชื้อ/จัดจ้าง โครงการห้องเรียนคุณภาพ

เอกสารแนบท้ายประกาศการจัดชื้อ/จัดจ้าง โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(เลือ…

Read More

ประกาศการจัดชื้อ/จัดจ้าง โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(เลือกรายการ)

เอกสารแนบท้ายประกาศการจัดชื้อ/จัดจ้าง โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(เลือ…

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ได้ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่…

Read More

เรื่อง ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก(2) แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ==>>…

Read More

ยกเลิกเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน

ยกเลิกเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝ…

Read More

เรื่อง ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2…

Read More