กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางวิไลลักษณ์ กาวี

นางวัธณา จินะแปง

นานิติโชค ปรารมภ์

นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์

นางสาวชนากาญจน์ ธนะขว้าง

นางสาวบัวถิน เตชนันท์

นางสาวอิงคณา เสริมคุณ

นางสาวเจนจิรา กุณะ