การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่บูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นน่าน ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการความขัดแย้งและส่งเสริมสันติศึกษาในท้องถิ่น

ชื่อเรื่องวิจัย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่บูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นน่าน
ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการความขัดแย้งและส่งเสริมสันติศึกษาในท้องถิ่น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย นายเจษฎา ปลุกใจ
ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566
วิชา ประวัติศาสตร์ 5 (ส23102)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts