รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนสู่คว…

Read More

งานวิจัย กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่อง          กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุก ประการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะ

download>>>>> https://tp.ac.th/tpresearch/abstract-k-tay.pdf

Read More