การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เรื่อง Learning by Reading (Learning with Mr. Story)

บทคัดย่อ ชื่อรายงานการวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้น…

Read More

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ศิลปะกับชีวิต 2

รายงานการวิจัยชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการใช้สื่อวีดิทัศน์ ในรายวิชาสุนทรียศิลป์4 ศ32102 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นคู่และหมู่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง            การพัฒนาก…

Read More

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 6

ชื่อเรื่อง              &…

Read More

การศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนรู้บันได5 ขั้น( QSCCS ) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนรู้บั…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่องานวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่…

Read More

รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น โดยการสร้างแรงจูงใจด้วย ARCS MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น โดยการสร้างแรงจูงใจด้วย ARCS MODEL ของนักเรี…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง ระบบเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่…

Read More