รายงานการใช้เพื่อแก้ปัญหาทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการของเซต นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสาย

การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประวัติศาสตร์เรื่องอารยธรรมอินเดีย รายวิชาประวัติศาสตร์ 3

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ โดยใ…

Read More

แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการหาชนิดคำ  โดยจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางภัทรินทร์ คำยอด

                           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝ…

Read More

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เรื่อง โปรไฟล์ของฉัน โดยใช้ชุดกิจกรรม นายสุพนธ์ สุยะหมุด

ผลการวิจัยพบว่า              นักเรียนมีคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเร…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง พันธุศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 นางสัจจาพร สุใจยา

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะพลังการทำงานเป็นทีม ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่องสารละลาย นางธัญวรัตม์ โยบรรยงค์

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศ…

Read More

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) รายวิชาภาษาไทย นายกรวิชญ์ อภิวัฒน์ธัญสิริ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งก…

Read More

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ll1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง…

Read More

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี ดีกรีสูงกว่าสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางพรณภา ต้าวใจ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเร…

Read More

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การผสมวงดนตรีสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายกิตติศักดิ์ มะโน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การผสมวงดนตรีสากล รายว…

Read More