การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะในการวางแผนทางการเงิน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ธุรกิจและ การเป็นผู้ประกอบการ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะในการวางแ…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาหลักภาษาไทย ท๓๐๒๑๐ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำ(คำซ้อน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาหล…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ ชื่อผลงาน            &nbsp…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในกิจกรรมแนะแนว เรื่อง อาชีพที่เกิดจากประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ ชื่อกิจกรรม : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒน…

Read More

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบน พื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง เมทริกซ์สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม…

Read More

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึก Reading Comprehension ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1

ชื่อรายงานวิจัย   การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึก Reading Compr…

Read More

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการใช้สื่อวีดีทัศน์ ในรายวิชาศิลปะ กับชีวิต 1 ศ 21101 เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์ในฟ้อนล่องน่าน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningบูรณาการบ…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาเกาหลี เรื่อง 이거는 뭐예요 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

         หัวข้อวิจัย   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningบูรณาการบนพื…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง ระยะทางและการกระจัด ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง ระยะทางและการกระจัด ผ่านก…

Read More

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน            นางพรณภา  ต้าว…

Read More