การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์3 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์3 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ผู้รายงาน : นางกาญจนา เสนนันตา
ปีที่รายงาน : 2566

Related posts