การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาเกาหลี เรื่อง 이거는 뭐예요 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

        

หัวข้อวิจัย   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningบูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ใน
                รายวิชาภาษาเกาหลี เรื่อง 이거는 뭐예요? สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

                โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  โดยการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets

ผู้ศึกษา    นางสาวศิริวรรณ  ไชยมนตรี

Related posts