การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในกิจกรรมแนะแนว เรื่อง อาชีพที่เกิดจากประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน

 ในกิจกรรมแนะแนว เรื่อง อาชีพที่เกิดจากประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน สำหรับนักเรียน

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม     

ชื่อผู้วิจัย      พลับพลึง   ปะระมะ

ปีการศึกษา   2566     

Related posts