การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาหลักภาษาไทย ท๓๐๒๑๐ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำ(คำซ้อน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ในรายวิชาหลักภาษาไทย ท๓๐๒๑๐ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำ(คำซ้อน)

Related posts