การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการใช้สื่อวีดีทัศน์ ในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 4 ศ22102 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2

ชื่อวิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
บูรณา การบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการใช้สื่อวีดีทัศน์ ในรายวิชาศิลปะกับ
ชีวิต 4 ศ22102 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อ-สกุลผู้วิจัย นางสาวศิริลักษณ์ อินทา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ(นาฏศิลป์)
รายวิชา ศิลปะกับชีวิต4 รหัสวิชา ศ22102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาทักษะทางด้านการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง เรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 แบบบันทึกคะแนนก่อนและหลังการใช้ สื่อวีดีทัศน์ ในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 4 ศ22102 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รวมทั้งทำการคิดวิเคราะห์ผลคะแนน

Related posts