การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางพุทธธิดา ไชยยงค์

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ตรรกศาสตร์ก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้
ศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เก็บการรวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน
แล้วจึงก าหนดให้นักเรียนไปศึกษาใบความรู้ และท า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หลังจากนั้นให้
นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

Related posts