การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะพลังการทำงานเป็นทีม ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่องสารละลาย นางธัญวรัตม์ โยบรรยงค์

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning  เรื่อง สารละลาย รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา  ว22101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง สารละลาย

Related posts