การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง พันธุศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 นางสัจจาพร สุใจยา

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง พันธุศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว23101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง พันธุศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว23101ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง พันธุศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว23101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                                

Related posts