การรับนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียม Mini English Program (MEP) โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 และประกาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จึงกำหนดการรับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนเตรียม Mini English Program (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตามรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ประเภทโควตา จำนวน 24 คน
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ
  ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประจำปีการศึกษา 2564 อยู่ในลำดับที่ 1 – 100
 3. รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 หากไม่มา ในวันและเวลา ดังกล่าว
  ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียม Mini English Program (MEP)
  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
 4. ประเภทสอบคัดเลือก จำนวน 6 คน
 5. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้น
  ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
 6. มีผลการเรียนดังนี้
  2.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75
  2.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.2
  3.1 ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 ต้องได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน
  ระดับเขตพื้นที่ด้านวิชาภาษาอังกฤษ ในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลังด้านวิชาภาษาอังกฤษ
  3.2 เป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
  ประจำปีการศึกษา 2564 อยู่ในลำดับที่ 1 – 60
 8. มีสัญชาติไทย
 9. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 10. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

Link Download ใบรับสมัคร

Related posts