การศึกษาผลการฝึกนวัตกรรมตู้บุญเติมทรงพลังที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในกีฬากรีฑาเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การศึกษาผลการฝึกนวัตกรรมตู้บุญเติมทรงพลังที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในกีฬากรีฑาเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

นายภูวนัย รินแก้ว

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

Related posts