การเพิ่มทักษะการเขียนประโยคภาษาจีน “写作” โดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ปีการศึกษา 2565 นางสาวนภาพร ทนะขว้าง

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนประโยคภาษาจีน“写作” เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาจีน“写作” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 22 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบการเขียนประโยคภาษาจีน“写作” การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย(Mean) และหาค่าร้อยละ(Percentage)

Related posts