ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้มีประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ตามประกาศ ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567 นั้น ปรากฏว่า ร้านสำเพ็งเชียงราย
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดในร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือ แบบฝึกหัด
และหนังสือเสริมการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จำนวน 137 รายการ

Related posts