พัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการเลือกใช้ค าและกลุ่มคำในการสื่อสาร วิชา ภาษาไทย 3

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการเลือกใช้คำและ
กลุ่มคำในการสื่อสาร วิชา ภาษาไทย 3 โดยการใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะและทำแบบ
แบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่5/7 จำนวน 24 คน โดย
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและฟังค าบรรยายจากครู ผ่านสื่อ Powerpoint และให้
นักเรียน ทำแบบฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน จนครบ 8 กิจกรรม จากนั้นวิเคราะห์ผลคะแนนโดย
ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละพร้อมทั้งให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน นำมาวิเคราะห์ผล

Related posts