รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาภาษาไทย 6 ท33102 เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาภาษาไทย 6 ท33102 เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Related posts