รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) โดยใช้แบบฝึกส่งเสริมการเรียนรู้อักษรคันจิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นางสาวจินตนา อำขำ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่น
เรื่องอักษรคันจิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกส่งเสริมการเรียนรู้
อักษรคันจิ

2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึกส่งเสริมการเรียนรู้อักษรคันจิ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านจำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอักษรคันจิ
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบฝึกส่งเสริมการเรียนรู้อักษรคันจิ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอักษรคันจิและแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึกส่งเสริมการเรียนรู้อักษรคันจิ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน

Related posts