แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการหาชนิดคำ  โดยจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางภัทรินทร์ คำยอด

                           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการหาชนิดคำ โดยจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning   สำหรับนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการหาชนิดคำ โดยจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565  จำนวน  45  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการหาชนิดคำ โดยจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 1  เล่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย  () และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการหาชนิดคำ โดยจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning   มีประสิทธิภาพ E / E  เท่ากับ  80.40/84.80  สูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด  คือ 80/80 

Related posts