การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 7E ร่วมกับเทคนิค Think Pair Share เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ 7E ร่วมกับเทคนิค Think Pair Share เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย กันตพงษ์ หมั่นดี
ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2

Related posts