การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม
วิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ผู้รายงาน : นางกาญจนา เสนนันตา
ปีที่รายงาน : 2565


บทคัดย่อ
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม
วิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1)jพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ความเท่ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ตามเกณฑ์
80/80 2)jเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง ความเท่ากัน
ทุกประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน และ 3)jศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ซึ่งกลุ่ม
ตัวอ ย่ างที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ เป็ น นั ก เรียน ชั้น มั ธยม ศึ กษ าปี ที่ 2/1 ภ าค เรีย น ที่ 2
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จ านวน 35 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ความเท่ากันทุกประการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test

Related posts