การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ชื่อผู้วิจัย นางวณัทสนันท์ คงตาล
ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1)พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผา
พิทยาคม ตามเกณฑ์ 80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง สถิติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม
วิถีน่าน และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบน
พื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผา
พิทยาคม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
จ านวน 36 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t–test

Related posts