การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2) สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม
วิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2)
สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ชื่อผู้วิจัย นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี
ปีการศึกษา 2565
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมวิถีน่าน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ(2) รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา
ค22202 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ(2) รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ค22202 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2)
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ค22202 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Related posts