การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เรื่อง Learning by Reading (Learning with Mr. Story)

บทคัดย่อ

ชื่อรายงานการวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เรื่อง Learning by Reading (Learning with Mr. Story)
ชื่อผู้วิจัย : นายสุรศักดิ์ คำศรีใส
ปีที่ทำการวิจัย : 2565
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
  2. เพื่อพัฒนาผลการเรียนภาษาอังกฤษ ทางด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
    3.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
    คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียน
    ท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จำนวน 43 คน

Related posts