การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาไทย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านเชิงวิเคราะห์ จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาไทย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านเชิงวิเคราะห์ จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม

Related posts