การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง เอกเทศสัญญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

บทคัดย่อ
จากการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่อง เอกเทศสัญญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ด้วยการผสมผสานกระบวนการเรียนการสอน พบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น เห็นว่ามีคุณภาพ มีความความเที่ยงตรง ใช้ได้ มีค่า IOC เท่ากับ 0.86 ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ในการทดลองได้ 2. การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ 80/70.45 ต่ำกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด แสดงว่าการนำชุดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และ 3. ความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยจาการสอนหลังเรียนสูงการกว่าสอบก่อนเรียน ร้อยละ 69.66
จากผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า มีประสิทธิภาพ 80/70.45 ต่ำกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด หากพิจารณาในรายละเอียด พบว่า การจัดกิจกรรมหลากหลายภายใต้ข้อจำกัดของระยะเวลา ทำให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ควรปรับระยะเวลาของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ อีกทั้ง ผู้วิจัยยังขาดการประเมินคุณภาพของแบบฝึกหัดก่อนนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนอีกทางหนึ่งด้วย และเสนอแนะให้มีการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายวิชา กฎหมายพาณิชย์

Related posts