การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นายณัฐดนัย คำยวง
ที่ปรึกษา นางวิไลเสารางทอย
ประเภทสารนิพนธ์ รายงานการวิจัยในชั้นเรียน วิชาฟิสิกส์,

Related posts