การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมีอินทรีย์ เรื่อง การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่องการวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมีอินทรีย์ เรื่อง การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ผู้วิจัย นางบรรพตี เมืองมูล ตำแหน่ง ครู คศ. 3
หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ปีที่ทำการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Related posts